Om

Nasjonal nettverksgruppe for forskning og innovasjon innen oral helse består av representanter fra universiteter og høgskoler i Norge som utdanner tannhelsepersonell, fra de regionale odontologiske kompetansesentrene, TAKO-senteret, NIOM, fylkeskommunene og fra private tannleger. I tillegg er representanter fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet med som observatører.

Nettverksgruppen er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet for å følge opp strategien «Sammen om kunnskapsløft for oral helse, Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017-2027)».
Se dokumentet her.

Strategien skal bidra til videreutvikling av kunnskapsbaserte og mer samordnede tjenester. Den vektlegger samarbeid om forskning innen alle aspekter av oral helse og sammenhengen mellom oral helse og øvrig fysisk helse, psykisk helse og livssituasjon. Strategien har fem innsatsområder:

 1. Praksisnær forskning og innovasjon for bedre behandling og kompetansehevning i tannhelsetjenesten
 2. Helsedata for målrettet helsefremmende aktivitet og kunnskapsbaserte tannhelsetjenester
 3. Flerfaglighet og samarbeid mellom tannhelsetjenesten og andre helse- og omsorgstjenester
 4. Forskning av høy kvalitet og sterkere nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 5. Strategisk rekruttering og gode betingelser for forskning

Det er behov for en målrettet og langsiktig innsats for å styrke forskningen innenfor oral helse. En viktig del i departementets oppfølging av strategien er etablering av en nasjonal nettverksgruppe for forskning og innovasjon innen oral helse.

Oppgaver og aktiviteter

Nettverksgruppens hovedoppgave er å bidra i oppfølging av strategien, først og fremst ved å medvirke til dialog og samarbeid mellom aktørene på forsknings- og innovasjonsfeltet innen oral helse. Oral helse er et lite forskningsfelt i Norge og samarbeid mellom aktørene er viktig for utdanning, forskning og innovasjon av høy kvalitet. Nasjonal nettverksgruppe er omtalt i strategiens kapittel 6 Oppfølging av strategien.
– Nettverksgruppen skal være en felles møtearena for oppdatering, tilbakemelding og diskusjon knyttet til de anbefalinger som er gitt for forskningsvirksomhetenes oppfølging av strategien.
– Videre skal gruppen bistå departementet med råd knyttet til tiltak under helsemyndighetenes ansvarsområde.
– Nettverksgruppen skal arrangere nasjonale samlinger for forskere innen oral helse. Målet er å bidra med arenaer for samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, formidle implementering og løfte frem oral helse som forskningsfelt.
– I tillegg skal nettverksgruppen lage en sammenstilling av planlagt, pågående og nylig avsluttet forskningsaktivitet innen oral helse.
– Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM) Oslo, har fått i oppdrag å lede den nasjonale nettverksgruppen for forskning og innovasjon innen oral helse.

Sekretariat for nasjonal nettverksgruppe

Nettverksgruppen skal ha et sekretariat som skal bistå gruppen i deres arbeid og sekretariatet er lagt til NIOM.

Sammensetning og oppnevning av medlemmer i nettverksgruppen

Nettverksgruppen vil ha medlemmer fra universiteter og høgskoler som utdanner tannhelsepersonell, fra de regionale odontologiske kompetansesentrene, TAKO-senteret, NIOM, fylkeskommunene og fra private tannleger. Norges Forskningsråd, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet inviteres til å være observatører. Helse- og omsorgsdepartementet inviterer de nevnte institusjonene til å oppnevne medlem/obervatør av nettverksgruppen for strategiens virketid.

Nettverksgruppens sammensetning:

 • NIOM (leder og sekretariat)
 • Universitetet i Bergen (1 medlem)
 • Universitetet i Oslo (1 medlem)
 • Universitetet i Tromsø (1 medlem)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (1 medlem)
 • Høgskolen i Innlandet (1 medlem)
 • Regionale odontologiske kompetansesentre (3 medlemmer , rullerer)
 • TAKO-senteret (1 medlem)
 • Fylkeskommunene (1 medlem)
 • Brukerorganisasjon (1 medlem)
 • Den norske tannlegeforening (1 medlem, representant for privatpraktiserende tannleger)

Observatører

 • Helsedirektoratet (1 person)
 • Folkehelseinstituttet (1 person)